Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera M


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


maarif wykształcenie
mağaza sklep
mahni piosenka
maqnitofon magnetofon
mal bydło; mal əti - wołowina
maraqlı interesujący, ciekawy
maşın samochód
mavi niebieski
MDB WNP
mehman gość
mehmanxana hotel
mehriban miły, przyjazny
meydan plac
meyvə owoc
mədə żołądek
mədəd pomoc; mədəd vermək (etmək) - pomagać
mədən ruda, minerał, kopalina
mədəniləşmək ucywilizować się; stać się kulturalnym
mədəniyyət kultura
məhkəmə sąd
məhsul produkty
məktəb szkoła
məktub list
məqələ artykuł
məqsəd cel
məmnuniyyətlə z przyjemnością
mən ja; məndə var - mam (przy sobie)
mənzərə panorama, widok
mənzil mieszkanie
mərasim ceremonia, uroczystość
mərkəz centrum
mərtəbə piętro; etap
məscid meczet
məsələ zagadnienie, kwestia, problem
məsləhət rada
məşə las
məşğul zajęty; məşğul olmaq - zajmować się
məşhur słynny
mətbəx kuchnia
mətbu drukowany
mətbuət druk; prasa
mətn tekst
məzəli zajmujący, zabawny
məzuniyyət wakacje
millət naród
minmək wsiadać (do autobusu)
müasir współczesny
mübahisə spór
müdaxilə interwencja; ingerencja
müdaxiləçi interwent
müddət okres, czas
müdir kierownik
müəlicə leczenie; müəlicə etmək - leczyć
müəllim nauczyciel
müəssisə przedsiębiorstwo
müğənni śpiewak
mühəndis inżynier
müxbir dziennikarz
müxtəlif różnorodny
müraciət zwrócenie się do kogoś
müsəlman muzułmanin
müşəhidə obserwacja; müşəhidə etmək - zaobserwować

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli