Przygody Pe
or
The adventures of Pe


This is a collection of very short short stories, sharing nothing but author, main protagonist and doubtful sense of humor. All similarity to existing persons, places or event is subject to your powers of judgement.

In order to help Polish-impaired readers, all the adventures are then translated into clumsy English, so that both meaning and structure of the Polish phrases remained transparent. Additionally, there are some notes on fixed idioms, more of which will follow..
Po drodze Pe spotkał kolegę.
- Jak się masz ? Co nowego ? -przyjaźnie zapytał kolega
- Pies mi umarł - powiedział smutno Pe, bo pies mu umarł
- Eh... - zamyślił się kolega - Czy chcesz, żebym, jako absolwent
psychologii, udzielił Ci pomocy psychologicznej ?
- Nie, dziękuję, radzę sobie - powiedział Pe niepewnie
- O, to dobrze, bo i tak bym nie umiał - odetchnął kolega i natychmiast poweselał

Pe - the name of 1) a letter of Polish alphabet and 2) our hero
jak się masz ? - lit. how do you have yourself, ie. how are you ? - an informal greeting
pies mi umarł... pies mu umarł - lit. a dog died to me... a dog died to him... - colloquial ways of saying my/his dog died
radzę sobie - an idiom meaning roughly: I am handling things (fine); I am doing fine...
related idiomatic question: 'poradzisz sobie z tym ?' - 'can you handle this' ?
odetchnął - lit. he breathed out, here it's short form of 'odetchnął z ulgą' - 'breathed out with relief'

On his way Pe met a friend.
- How're you doin' ? What's new ? - friendly asked the friend
- My dog has died - sadly said Pe, 'cause his dog has died
- Hmm... - the friend sank into thoughts - Do you want me,
as a psychology graduate, to grant you any psychological help ?
- No, thank you, I am doing fine - said Pe unsurely
- Oh, that's good, 'cause I wouldn't know how anyway
The friend felt relief and immediately grew merrier.

***

Po drodze Pe oglądał mury.
Gdzieś na Mariensztacie krzywe litery krzyczały:
"Kariera od narodzin aż do śmierci !"
-Ciekawe - pomyślał Pe - katolik napisałby przecież:
"od poczęcia do naturalnej śmierci"

Mariensztat - a place in Warsaw, near the Old Town.

On his way Pe looked at the walls.
Somewhere in the Mariensztat crooked letters screamed:
Carreer from birth until death !
- Interesting - thought Pe - a catholic would surely write:
"from conception until natural death"

***

Po drodze Pe spotkał Kapryśną Kasię
- Nie lubię Cię - powiedziała mu Kapryśna Kasia
- J.. jj.. jak to ? - wydusił Pe, zdetonowany.
- Po prostu chciałam sprawdzić, jak to by było nie lubić kogoś, kogo lubię.
No i padło na Ciebie
- Jak zwykle - pomyślał Pe, ale nie powiedział nic.

Kapryśna Kasia - a purely fictional character, bearing only chance resemblance to any real-life person I may know. K.K.'s capriciousness, in particular, is only a creation of my vivid imaginative powers.
padło na Ciebie - lit. it fell down on you, an idiom meaning roughly 'fate paid you a bad favor, you're the one for sth unpleasant'

On his way Pe met Kapricious Kate.
- I don't like you - Kapricious Kate said to him
- H...hhow come ? - stuttered Pe, astonished.
- I just wanted to check how would it be not to like someone whom I like
and you turned out to be the one.
- As usual - thought Pe, but didn't say a thing.

***

Po drodze Pe znów spotkał Kapryśną Kasię
- Kupisz mi samochodzik ? - spytała Kapryśna Kasia
- Chciałbym, ale jestem chronicznie ubogi - zasmucił się Pe
- Hmm... faktycznie... no to napisz jakiś bestseller, co ?

On his way Pe met Kapricious Kate again
- Will you buy me a little car ? - asked Kapricious Kate
- I would like to, but I am chronically poor - Pe got sad
- Hmm... that's true... so, just write some bestseller, nu ?


***

Nie rozumiem, dlaczego jedną z Twoich postaci nazywasz "Kapryśną Kasią" -
- powiedziała Kapryśna Kasia - ktoś może pomyśleć, że to ja,
a to nieprawda, bo ja wcale nie jestem kapryśna, nie ?
Pe, rozsądnie, nie zaprzeczył.

I don't understand why you call one of your characters Kapricious Kate -
- said Kapricious Kate - Someone could think that it was me,
and that's not true, 'cause I am not capricious at all, right ?
Pe, wisely, didn't deny.


***

Po drodze Pe podsłuchał dyskusję Eurosceptyka z Euroentuzjastą.
Ten pierwszy grzmiał:
-Ale jak my wejdziemy do tej Unii to nas Niemcy wykupią !
-Co pan ?! Jak wykupią ?! Co wykupią ?! - gorączkował się Entuzjasta
-Jak to co ? Wszystko! Ziemię wykupią i to wystarczy !
-Ale co pan za bzdury gada - entuzjasta z lekceważeniem machnął ręką -
przecież całą ziemię to nam już dawno wykupili Żydzi !
Pe szedł dalej i długo nie mógł wyjść z podziwu.

On his way Pe overheard a discussion of a Eurosceptic and a Euroenthusiast.
The former thundered:
- But when we enter this Union, the Germans will buy us out !
- What d'you mean ?! How come buy out ?! Buy out what ?! - an Enthusiast was agitated
- How come 'what' ? Everything ! They will buy out the land and that's enough !
- What kind of nonsense you're telling - an Enthusiast waved his hand with a slight -
Don't you know the Jews have already bought out our whole land !?
Pe walked further but for a long time he couldn't walk out of the admiration.


***

Po drodze Pe znów rozmawiał z Kapryśną Kasią.
- Ależ ten Iks jest głupi ! - wykrzyknęła K.K. o nieznanym bliżej panu Iks
- A kogo uważasz za mądrego ? - zaciekawił się Pe
- Wszystkich, którzy mówią tak, że nie rozumiem.
- Afhfajiytf kjigf zauidyhuegf ? - zapytał Pe z nadzieją

On his way Pe talked with Kapricious Kate again
- How much this Iks is stupid ! - exclaimed K.K. about closer unknown Mr. Iks
- And whom do you consider smart ? - Pe got interested
- Everyone who speak the way I don't understand.
- Afhfajiytf kjigf zauidyhuegf ? - asked Pe with hope


***

Po drodze Pe zobaczył tajemniczy napis-hasło. 'IN VINO VERITAS' - przeczytał.
W domu usłużny słownik powiedział mu, że znaczy to 'w winie prawda'.
- Dziwne - zamyślił się Pe - ja, jak się napiję, mówię raczej od rzeczy.

On his way Pe saw a mysterious slogan-inscription. 'IN VINO VERITAS' - he read.
At home his complaisant dictionary told him this means 'in wine lies the truth'.
- Strange - Pe sank into thoughts - myself, when I am drunk, I talk rather nonsense.


If you've finished your reading, you can go all the way back to the main page.
Or you can check the Juicy Polish for more notes and explanations.


Another of your options is to complain to the person responsible for all this madness (ie. me - peterlin -at- jzn -dot- pl).


I owe this page, as I owe everything, to K.D. , whose smile makes the impossible happen